موقعیت های تاریخی

شهرستان دشت آزادگان با جمعیتی بالغ بر یکصد هزار نفر که اکثر غریب به اتفاق آنها به زبان عربی و فارسی صحبت می کنند و پیرو مذهب شیعه اثنی عشری هستند و به معتقدات مذهبی بخصوص ائمه اطهار (ع) پایبند و به سادات محل احترام خاصی دارند .